Общи условия

на Инстабум ЕООД

Настоящите условия са в сила от 1.02.2023 година.

„Инстабум“ ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207230073, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, п.к. 7500,, ул. Симеон Велики 19 („Дружеството“ или „ние“), с тел. номер: +359 87 6005496, с адрес на ел. поща: instaboombg@gmail.com, оперира уебсайта www.instaboom.bg („Уебсайтът“) и чрез него предоставя описаните на Уебсайта цифрови продукти, включително цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител („Продуктите“) и, ако е приложимо, свързани с тях услуги („Услугите“).

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Дружеството и всяко лице, което придобива и ползва Продуктите и Услугите („Клиентът“ или „Вие“).

Доколкото не е изрично посочено друго, настоящите Общи условия („ОУ“) се прилагат за всички Продукти и Услуги, предлагани от Дружеството чрез Уебсайта, включително бъдещи такива. За някои Продукти и услуги може да се прилагат допълнителни условия на Дружеството, като ако това е така, то ще бъде изрично посочено на Уебсайта за съответния Продукт или Услуга. Дружеството се противопоставя на приложението на каквито и да било общи условия на Клиента или на други лица и тяхното приложение се изключва.

Със закупуването и ползването на Продуктите и Услугите, Клиентът приема и се съгласява с настоящите ОУ, като те стават задължителни за него и той се задължава да ги спазва. Молим Клиентите да се запознаят със съдържанието на настоящите ОУ подробно преди да пристъпят към поръчка и закупуване на Продукт или Услуга. Дружеството предоставят достъп до настоящите ОУ на разположение на Клиентите както на Уебсайта, така и по време на процеса на поръчване преди завършване на поръчката.

Поръчка, плащане и сключване на договор

За да закупи даден Продукт или Услуга, Клиентът трябва да посети Уебсайта и да избере съответния/ите Продукт и/или Услуга. Уебсайтът съдържа пълно описание на всички основни характеристики на предлаганите Продукти и Услуги, условията за ползването им и приложимата цена. Всички посочени на Уебсайта цени са крайни цени в български лева (BGN) с включени всички дължими данъци и такси. В случай че наличността на определен Продукт или Услуга е ограничена, това е изрично посочено на Уебсайта.

След това Клиентът трябва да въведе необходимите лични данни за завършване на поръчката в съответните полета на Уебсайта и да избере някой от предлаганите на Уебсайта за съответния Продукт или Услуга начини на плащане.

Преди да завърши процеса на поръчване Клиентът трябва да се запознае с ОУ и да постави отметка на съответното място (чекбокс). С поставянето на отметката Клиентът: (i) приема и се съгласява с настоящите ОУ и (ii) в случай на договор за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител – се съгласява изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора и потвърждава, че по този начин губи правото си на отказ от договора, а в случай на договор за предоставяне на услуги – се съгласява изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора и потвърждава, че губи правото си на отказ от договора, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Дружеството.

Клиентът завършва процеса на поръчване и подава към Дружеството обвързваща за Клиента поръчка с натискане на бутона „Купи сега“. Във всеки един момент преди това Клиентът може да се върне към някоя от предходните стъпки и да редактира своя избор и въведени данни.
Моментът на сключване на договора с Дружеството зависи от избрания от Клиента начин на плащане:

  • Ако Клиентът е избрал да плати чрез дебитна или кредитна карта, с натискане на бутона „Купи сега“ Клиентът извършва плащане и е налице сключен договор в момента, в който Дружеството получи плащането.
  • Ако за поръчаните продукти и Услуги е налична възможност за разсрочено плащане и Клиентът е избрал да плати чрез нея, след натискане на бутона „Купи сега“ Клиентът се пренасочва към специална уебстраница на Ти Би Ай Банк ЕАД („Банката“), където Клиентът трябва да избере условията на разсрочено плащане и да завърши всички изискани от Банката стъпки за изпращане на заявка към Банката. В този случай с натискане на бутона „Купи сега“ Клиентът прави обвързваща за него поръчка, а договорът с Дружеството се сключва в момента, в който Дружеството бъде уведомено от Банката, че Клиентът е одобрен за разсрочено плащане. Докато Банката обработва заявката на Клиента, Дружеството временно запазва поръчаната от Клиента наличност. Ако Клиентът не бъде одобрен за разсрочено плащане, не е налице сключен договор и направената от Клиента поръчка се анулира автоматично, като поръчаната от него наличност се освобождава и може да бъде закупена чрез нова поръчка. В случай че Клиент, който вече веднъж не е бил одобрен от Банката, направи нова поръчка с разсрочено плащане, Дружеството не е длъжно да запази наличност от поръчаните Продукти или Услуги, докато трае обработката на заявката за разсрочено плащане, в който случай ще е налице сключен договор едва след като Клиентът бъде одобрен от Банката и Дружеството уведоми Клиента, че неговата поръчка е приета, ако към момента на одобрението му има наличност от поръчаните Продукти или Услуги. 


В случай че наличността на определен Продукт или Услуга е ограничена, договорът се смята за сключен едва след като Дружеството потвърди, че към момента на получаване на поръчката има наличност и поръчката е приета.

При закупуване на Продукти или Услуги с разсрочено плащане, Клиентът носи пълна отговорност да осигури спазване на всички договорености и изисквания на Банката, като Дружеството няма отношение и не носи отговорност за отношенията между Клиента и Банката.

Дружеството няма задължение винаги да осигурява възможност за разсрочено плащане, като осигурява и прекратява такава възможност по своя преценка. При злоупотреба във връзка с подаването на заявки за разсрочено плащане Дружеството има право да ограничи временно или да преустанови изцяло достъпа до услугата за разсрочено плащане на конкретни Клиенти, категории Клиенти или за всички.

Във всеки случай след сключване на договор Дружеството предоставя на Клиента потвърждение за сключения договор заедно с копие от настоящите ОУ.

Дружеството съхранява копие от всеки сключен договор с Клиент, като Клиентът може да поиска достъп до сключения договор, като се свърже с Дружеството на някой от посочените по-горе данни за контакт с Дружеството. Договор съгласно настоящите ОУ може да се сключи само на български език.

Страните се съгласяват, че ще признават правното действие на усъвършенстваните и обикновени електронни подписи, включително под формата на поставяне на отметка в чекбокса за съгласие с ОУ и натискане на бутони от страна на Клиента, сканирано изображение на подпис или други форми на взаимодействие с Уебсайта, като равностойно на саморъчни подписи в отношенията им, за които се прилагат настоящите ОУ. С въвеждането на личните данни на Клиента и отбелязването на отметката за съгласие с ОУ от Клиента, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис на Клиента.

Специфични условия относно продукт Курс „INSTABOOM“

При закупуване на продукта „Курс „INSTABOOM“ Клиентът получава достъп до цифровото съдържание на посочената на Уебсайта дата за старт на обучението и съгласно определения от Дружеството график за продължителността на обучението. Срокът, за който Клиентът получава достъп до съдържанието, зависи и от закупения пакет за продукта.

Клиентът се задължава да спазва всички изисквания, правила и инструкции на Дружеството за несмущаваното провеждане на обучението и да не пречи на останалите участници в обучението.

Дружеството има правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати обучението на Клиент, като изключи последния от достъп до обучението и свързаното с него съдържание, ако той:

  • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал;
  • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;
  • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
  • не спазва настоящите ОУ, останалите правила и условията, на които се е съгласил.


Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл участникът в обучението не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до учебната система на Дружеството и до обучителното съдържание. В случай на прекратяване на обучението поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържи заплатената цена за обучението съразмерно на проведеното обучение.

Права на интелектуална собственост

Във връзка с изпълнението на договори съгласно настоящите ОУ Клиентът може да има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина Клиентът може да използва предоставените му материали единствено за нетърговски и лични цели, за които съдържанието е закупено, като например за целите на участие в провеждано от Дружеството обучение. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Клиентът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, копира и/или използва по друг неразрешен начин изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Уебсайта www.instaboom.bg принадлежи и се администрира от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на Уебсайта, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

Право на потребителите на отказ от договора

Ако Клиентът е „потребител“ по смисъла на българския Закон за защита на потребителите, той/тя може да има право да се откаже от договора, сключен съгласно ОУ, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора при договор за услуги и договори за доставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител. Съгласно българския Закон за защита на потребителите „потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

По-долу потребителят е информиран за правото си на отказ от договора.

Както е посочено по-долу, обръщаме внимание, че Клиентът губи правото си на отказ от договора:

  • в случай на договори, свързани с предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако Клиентът се е съгласил изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора, потвърждавайки, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ от договора, и Дружеството е предоставило на Клиента потвърждение за това; 
  • в случай на договор за услуги, ако услугата е предоставена напълно и Клиентът е поискал изпълнението на услугата да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ, потвърждавайки, че Клиентът знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло. 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Право на отказ

Вие имате право да се откажете от договора, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която е сключен договорът.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите („Инстабум“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, п.к. 7500,, ул. Симеон Велики 19 („Дружеството“ или „ние“), с тел. номер: +359 87 600 5496, с адрес на ел. поща: instaboombg@gmail.com) за Вашето решение да се откажете от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.


За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия Договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Ако сте поискали предоставянето на Услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия Договор, спрямо общата сума по Договора.

Информация относно погасяването на правото на отказ

Правото на отказ от договора се погасява предсрочно в случай на услуги, ако услугата е предоставена напълно и Клиентът е поискал изпълнението на услугата да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ, потвърждавайки, че Клиентът знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло. Правото на отказ от договора се погасява предсрочно в случай на договори, свързани с предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако Клиентът се е съгласил изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора, потвърждавайки, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ от договора, и Дружеството е предоставило на Клиента потвърждение за това. В допълнение се прилагат законовите изключения по член 57 от българския Закон за защита на потребителите.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Инстабум“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, п.к. 7500,, ул. Симеон Велики 19 („Дружеството“ или „ние“), с тел. номер: +359 87 600 5496  с адрес на ел. поща: instaboombg@gmail.com:
– С настоящото уведомявам/уведомяваме(*), че се отказвам/отказваме(*) от сключения от мен/нас(*) договор за покупка на следните стоки(*) / за предоставяне на следната услуга(*)
– Поръчанo на(*)/полученo на (*)
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
______________
(*) Ненужното се зачертава.

Изменения на условията

Дружеството има право да променя или заменя настоящите ОУ.

При изменение на настоящите ОУ, Дружеството ще уведоми всички Клиенти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Клиентите електронни адреси.

Когато Клиентът не е съгласен с измененията в ОУ, същият може да се откаже от сключения съгласно ОУ договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ.

Клиентът може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от договора или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ) като изпрати до съответното Дружество писмено уведомление в 1 месечен срок от получаването на съобщението за изменението на ОУ на електронния си адрес. Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите ОУ.

Изменените ОУ влизат в сила и обвързват Клиента, когато Клиентът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението.

Клиентът не може да се откаже от обучението, когато изменението в ОУ е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

Потребителски жалби и спорове

Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

Извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове

По закон сме длъжни да информираме Клиента, че Европейската комисия е създала платформа за онлайн решаване на спорове (OS) за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове. Можете да намерите платформата на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Дружеството попада в обхвата на дейност на следните органи за алтернативно решаване на спорове, установени в България:

  • Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, уебсайт: http://www.kzp.bg;
  • Център за алтернативно решаване на спорове “Консенсус”, уебсайт: https://mediationcenter.bg/cacr;
  • Център за алтернативно решаване на спорове “НАИС” към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби, уебсайт: http://www.nais.bg.


Дружеството не желае и не е длъжно да участва в никакви производства за разрешаване на спорове пред какъвто и да е орган за алтернативно решаване на спорове.

Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи отношенията между страните по ОУ, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани писма и писма с обратна разписка или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните адреси за електронна поща.

Заключителни разпоредби

Дружеството може разумно да измени обхвата на дадена Услуга или Продукт за цифрово съдържание, при условие че такова изменение е разумно за клиента по отношение на цялостния обхват на договорената Услуга/продукт и се прави по основателна причина (напр. необходимост за отстраняване на възникнали впоследствие нарушения на еквивалентността, за адаптиране към промени в правното положение, за адаптиране на цифровото съдържание или цифровите услуги към нова техническа среда или по други важни оперативни причини или технически изисквания на Дружеството). Всяко такова изменение се извършва без допълнителни разходи за клиента. Клиентът ще бъде уведомен по ясен и разбираем начин за изменението писмено или чрез електронен комуникационен канал за промяната. Клиентът има право да развали договора за засегнатата Услуга/Продукт безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомяването му за изменението или от момента на изменение на Услугата/Продукта, като се прилага по-късната от двете дати, ако това изменение оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на Услугата/Продукта от страна на клиента, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В случаите по предходното изречение клиентът ще бъде уведомен предварително в разумен срок и на траен носител относно характеристиките, периода от време, през който се извършва изменението на Услугата/Продукта, и за правото му да развали договора за съответната Услуга/Продукт.

Всички спорове между Дружеството и Клиентите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите ОУ и сключените във връзка с тях договори, се решават от компетентния съд в гр. София, България. Настоящите ОУ и сключените във връзка с тях договори се уреждат от българското право.

Недействителността на отделни клаузи от настоящите ОУ не води до недействителност на целите ОУ. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си ОУ продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.

Дружеството предлагат на своите Клиенти услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес.

Дружеството услуги и продукти, не се колебайте да се свържете с нас!

Виктория Капитонова