Общи условия – Instaboom

на Инстабум ЕООД

Настоящите условия са в сила от 1.02.2023 година.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и Дружеството Инстабум ЕООД – търговци, предлагащи услугите, от друга.

Инстабум ЕООД предлагат редица услуги, свързани с различни проекти. Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които Дружество предлага. 

Регистрацията на уебсайтовете и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от Дружеството.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) No 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно на уебсайта https://instaboom.bg, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайта и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:

 • Чрез електронната поща, изпращайки съобщение на e-mail адреса: instaboombg@gmail.com

   

За повече информация относно правата на потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно чл. VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”.

I. Дефиниции

 1. „Дружество“ или „ние“ се отнасят за юридическо лице „Инстабум“ ЕООД, ЕИК 207230073, гр. Силистра, ул. „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ No 19, вх. Б, ЕИК 207230073, администратори на уебсайта https://instaboom.bg, който предоставя обучителни курсове като част от своята търговска или професионална дейност. Дружеството не е сред държавно акредитираните университети в България. 
 2. „Проектите“ или „Направленията“ на Дружеството са обособени сфери, в които се провеждат обучения по дигитален маркетинг.
 3. „Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайта и се обучават в курс/курсове по дигитален маркетинг.

II. Записване на курс

Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставят достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите както на сайта, така и по време на регистрацията си на официалните сайтове.

Дружеството предлага на своите курсисти услуги по обучение в сферата на дигитален маркетинг. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на уебсайта представляват публично предложение за сключване на договор между Дружеството и курсистите.

Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение. Съответното Дружество изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.

Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите. Вътрешните правила при обучение, а също и информацията относно вида, графика на обучение и издаването на дипломи и сертификати. Страни по сделката са Дружеството – „Инстабум“ ЕООД, ЕИК 207230073 и съответния Курсист.

При регистрация и преди записване за съответен курс, Дружеството не събира данни за възрастта на потребителя. Поради тази причина, настоящите Общи условия са приложими спрямо дейността на Дружеството във връзка с предлагането на обучения по горепосочените направления.

III. Такси за обучение

Таксите за обучение на всяко едно от направленията на Дружеството са посочени на официален сайт: https://instaboom.bg. Таксите за обучение могат да бъдат заплатени по банков път, с дебитна/кредитна карта и Изипей. Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN).

Таксите за обучение, представени на официален сайт, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

IV. Методи за плащане

След регистрация като Курсист и избор на желаното обучение/пакет, трябва да изберете един от следните методи за плащане:

 • Плащане на каса на Изипей/EasyPay – с EasyPay имате възможност да заплатите направената поръчка в брой в касите на EasyPay в цялата страна. Пълен списък на касите на EasyPay можете да видите тук: https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list. При избор на този вид плащане, ще Ви бъде предоставен код, който да посочите при плащане на каса на EasyPay;
 • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.

 

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации
 • Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.  

 

VI. Права на интелектуална собственост

По време на обучението Куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Уебсайта https://instaboom.bg принадлежи и се администрира от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайтовете, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

VII. Право на отказ

Курсистът има право да се откаже от курса на обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14 дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Курсиста. Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от съответното Дружество на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който имейл се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.

Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира съответното Дружество, страна по сделката, за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на съответното Дружество за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес на за кореспонденция.

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено плащането – по банков път, кредитна/дебитна карта и Изипей. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас по банков път в определен срок. Дружеството може да използва друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Курсистът изрази изрично желание и съгласие за това. Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Курсиста.

Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съответното Дружество е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.

VIII. Изменения на условията

Дружеството има право да променя или замент настоящите Общи условия.

При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Курсисти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси.

Когато Курсист не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може да се откаже от Договора за обучение, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

Курсистът може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от обучението или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия) като изпрати до съответното Дружество писмено уведомление в 1 месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия на електронния си адрес. Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението.

Потребителят не може да се откаже от обучението, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

IX. Изключване от Инстабум ЕООД

Инстабум ЕООД запазва правото си едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати обучението на Курсист като изключи последния от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

 • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;
 • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;
 • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
 • не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил.

 

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система на Дружеството. В случай на прекратяване на обучението поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържат таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Курсиста, ще бъдат върнати.

X. Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Курсистите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

XI. Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Курсистите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

XII. Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружеството и Курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.

Дружеството предлагат на своите Курсисти услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес.

При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!